undefined

如果雇主與外籍勞工雙方合意要終止提前聘僱關係,要 前往各地方政府勞工主管機關辦理驗證程序,並由勞工主 管機關發給驗證證明書。原雇主之後申請外籍勞工遞補時, 需檢附驗證證明書才可申請遞補。

 

Majikan dan TKA jika sebelum masa kontrak habis ingin memutuskan kontrak kerja harus mengurus surat pemutusan kontrak kerja antara majikan dan TKA dulu,baru bisa mengaplikasi sisa masa kontrak.

 Jika majikan dan TKA sepakat untuk memutuskan kontrak kerja lebih awal,diwajibkan ke kantor depnaker setempat dulu untuk proses pemutusan kontrak kerja antara majikan dan TKA, Depnaker setempat akan memberikan surat keterangan pemutusan kontrak kerja. Selanjutnya majikan pada saat mau mengaplikasi sisa masa kontrak harus melampirkan surat keterangan tersebut.

 

For post substitution due to agreement cancellation, the employer and the foreign worker are required to apply for approval prior to the termination of employment.

 If the employer and the foreign worker agree to terminate employment, they should go to the local government labor authorities for verification procedures and have the labor authorities issue relevant certificates. The original employer is required to submit a certificate of approval before applying for a substitute worker.

 

Chủ sử dụng và lao động nước ngoài chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn phải thực hiện thủ tục xác nhận thì mới được xin thuê lao động khác .

 Nếu chủ sử dụng và lao động nước ngoài đều đồng thuận chấm dứt quan hệ thuê và làm thuê trước thời hạn hợp đồng, thì phải đến các cơ quan quản lý lao động địa phương thực hiện thủ tục xác nhận, và các cơ quan quản lý lao động sẽ cấp giấy xác nhận, khi chủ sử dụng xin thuê lao động khác thì cần có giấy xác nhận, thủ tục thuê mới được tiến hành.

 

นายจ้ างและแรงงานต่ างชาติยกเลิกสัญญากอนครบ กำหนด จะตองผ ้ ่ านขั้นตอนการขอรับรอง จึงจะ สามารถยื่นขออนุญาตว่ าจ้ างแรงงานทดแทนได้้

 หากนายจ้ างและแรงงานต่ างชาติทั้งสองฝ่ ายร่ วมกันตกลงยุติความ สัมพันธการจ ์ ้ างงานกอนก ่ ำหนด จะตองไปด ้ ำเนินการขั้นตอนการ ขอรับรอง ณ หน่ วยงานทีรับผิดชอบด ่ ้ านแรงงานประจเทศบาลทอง้ ถิน และได ่ ้ รับหนังสือรับรองทีออกให ่ ้ โดยหน่ วยงานทีรับผิดชอบด ่ ้ าน แรงงาน เมื่อนายจ้ างยื่นขออนุญาตว่ าจ้ างแรงงานต่ างชาติทดแทนใน ภายหลัง จะตองตรวจสอบหนังสือรับรองดังกล ้ ่ าว จึงจะสามารถยื่นขอ อนุญาตว่ าจ้ างแรงงานต่ างชาติทดแทนได。

 

資料來源:http://www.fd.gov.taipei/public/Attachment/712610102990.pdf


人力仲介 |外勞、 外籍看護工、 幫傭、 廠勞、 監護工 等最棒的外勞申請 服務請找東南亞外勞仲介
東南亞外勞申請洽詢專線:市話請撥0800-01-1234/手機請撥(02)2763-1234或加入Line@帳號https://line.me/R/ti/p/%40seacomtw_1

    東南亞 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()